• Hem>
  • Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor är bindande, förutsatt att de förklarats tillämpliga i offerten eller i orderbekräftelsen eller om parterna har avtalat om dessa skriftligt eller på annat sätt. Avvikande villkor för beställaren gäller endast om RINCO ULTRASONICS AG uttryckligen och skriftligt medgivit sådana.

1.2 Alla villkor och parternas juridiska försäkran inom ramen för avtalet måste utföras skriftligen för att gälla. Såvida inte annat avtalas är text som överförs eller lagras elektroniskt likställd med skrift.

2. Offerter och ingående av avtal

2.1 Avtalet gäller som ingånget när RINCO ULTRASONICS AG skriftligen har bekräftat godkännande av en beställning (orderbekräftelse).

2.2 Offerter utan godkännandetid är inte bindande.

3. Leveransernas och tjänsternas omfattning; teknisk dokumentation

3.1 Specifikation av omfattning och utförande av leveranser och tjänster utgörs endast av orderbekräftelsen inklusive dokument som den hänvisar till. Leveranser och tjänster därutöver debiteras extra. RINCO ULTRASONICS AG kan när som helst göra tekniska förbättringar eller vidareutvecklingar, såvida inte sådana leder till prisökningar.

3.2 Om ritningar eller annan teknisk dokumentation medföljer, erkänner den mottagande avtalsparten den andra partens egendom och övriga rättigheter. All teknisk dokumentation ska behandlas som konfidentiell och får inte utan föregående skriftligt medgivande från den andre avtalsparten göras tillgänglig för tredje part. Dokumentationen får endast användas för de syften som de överlämnades för, och endast i den utsträckning som är nödvändigt för att uppfylla avtalet. När avtalet har gått ut ska dokumentationen återlämnas till den andre parten

4. Bestämmelser i landet där produkten ska användas

Senast i samband med beställningen ska beställaren göra RINCO ULTRASONICS AG uppmärksam på bestämmelser och standarder i det land där produkten ska användas, om sådana påverkar leveranserna, tjänsterna och driftsäkerheten. I övriga fall motsvarar leveranserna och tjänsterna de bestämmelser som gäller vid RINCO ULTRASONICS AG:s huvudkontor, och ansvaret för eventuella anpassningar till bestämmelser och standarder i landet där produkten ska användas ligger hos beställaren.

5. Priser

5.1 Såvida inte annat avtalats skall priser uppfattas som netto från fabrik enligt gällande Incoterms, utan förpackning i fritt tillgängliga schweizerfranc. Alla tillkommande kostnader som försäkringar, transport, myndighetsgodkännanden, skatter (framför allt moms), tullavgifter och övriga utgifter betalas av beställaren.

5.2 Om de beräknade kostnaderna skulle öka mellan avtalets ingång och det avtalade genomförandet har RINCO ULTRASONICS AG rätt att anpassa priserna i orderbekräftelsen.

6 Betalningsvillkor

6.1 Förfallotid är 30 dagar efter fakturadatum (förfallodag).

6.2 Betalningarna skall göras till RINCO ULTRASONICS AG:s hemvist med fritt förfogande utan några slags avdrag för rabatter, utgifter, skatter eller avgifter

6.3 Vid försenad betalning inställer RINCO ULTRASONICS AG återstående leveranser och tjänster och har rätt att debitera en dröjsmålsränta på 6 % per år. Ersättning för ytterligare skador förbehålles.

7. Äganderättsförbehåll

Fram till fullständig betalning är RINCO ULTRASONICS AG ägare till samtliga leveranser. Beställaren är skyldig att på egen bekostnad vidtaga nödvändiga åtgärder för att skydda RINCO ULTRASONICS AG:s egendom (t.ex. underhåll och försäkringar). Dessutom är beställaren skyldig att på egen bekostnad medverka till nödvändiga åtgärder och formaliteter för upprättandet och upprätthållandet av ett giltigt ägandeförbehåll. Beställaren ger RINCO ULTRASONICS AG rätt att genomföra nödvändiga registreringar i offentliga register i enlighet med gällande nationell lag.

8. Leveranstid

8.1 Leveranstiden börjar efter ingången av avtalet och mottagen förskottsbetalning, fullbordan av offentliga formaliteter och lösning av tekniska problem. Leveranstiden följs om RINCO ULTRASONICS AG meddelar beställaren att försändelsen är redo för leverans.

8.2 8. Leveranstid 8.1 Leveranstiden börjar efter ingången av avtalet och mottagen förskottsbetalning, fullbordan av offentliga formaliteter och lösning av tekniska problem. Leveranstiden följs om RINCO ULTRASONICS AG meddelar beställaren att försändelsen är redo för leverans. 8.2 Om leveransen försenas på grund av en händelse som RINCO ULTRASONICS AG inte kan förhindra, trots tillämpning av nödvändig noggrannhet, eller om leveransen försenas på grund av beställarens agerande eller underlåtenhet eller om beställaren inte uppfyllt sina avtalsenliga skyldigheter eller uppfyllt dem med försening, eller vid force majeure såsom naturkatastrofer, epidemier, krig, mobilisering, politiska oroligheter, embargo, arbetskonflikter, olyckor eller andra händelser, som avtalsparterna inte kan förhindra trots tillämpning av nödvändig noggrannhet, förlängs leveranstiden med en rimlig tidsperiod.

9. Försenad leverans

9.1 För försenade leveranser kan beställaren begära förseningsskadestånd på ½% för varje hel vecka som förseningen varar upp till som högst 5% av det avtalade priset för den försenade delen av leveransen, förutsatt att RINCO ULTRASONICS AG bevisligen är skyldig till förseningen och inte kan hjälpa kunden genom en ersättningsleverans.

9.2 Om den högsta skadeståndsnivån uppnås ska beställaren skriftligen ge RINCO ULTRASONICS AG en rimlig tidsförlängning. Om denna förlängda tid går ut på grund av orsaker som RINCO ULTRASONICS AG är skyldig till har beställaren rätt att avböja den försenade leveransen. Om ett godkännande av delvis leverans är ekonomiskt oförsvarbart för beställaren, kan denne häva avtalet och återkräva gjorda betalningar mot återlämnande av utförda delleveranser.

9.3 För följder av försenade leveranser eller tjänster har beställaren uteslutande de rättigheter som anges i paragraf 9. Rättigheter därutöver är uteslutna.

10. Förpackning, transport och försäkring

10.1 Förpackningen sker genom RINCO ULTRASONICS AG på beställarens bekostnad och återtas inte, såvida inte annat avtalats.

10.2 Transporten sker på beställarens risk och bekostnad. För invändningar ska beställaren vända sig till den senaste transportören så fort beställaren har fått leveranserna eller fraktdokumenten.

10.3 Försäkringen av leveranserna och tjänsterna mot alla typer av skador är beställarens skyldighet och bekostas av denne, även den måste tecknas av RINCO ULTRASONICS AG.

11. Plats för genomförande, överlämnande av nytta och risk

11.1 Plats för genomförande är Romanshorn, Schweiz..

11.2 Nytta och risk övergår till beställaren senast när leveranserna lämnar fabriken enligt de gällande Incoterms vid tidpunkten för avtalets ingång..

11.3 Om leveransen försenas av någon anledning som RINCO ULTRASONICS AG inte är skyldig till, övergår risken till beställaren vid tidpunkten för den ursprungligen planerade leveransen från fabriken och leveranserna lagras från denna tidpunkt på beställarens risk och bekostnad.

12. Kontroll och inspektion av leveransen

12.1 RINCO ULTRASONICS AG kontrollerar leveranserna och tjänsterna i sedvanlig utsträckning innan de skickas. Beställaren skall kontrollera leveranserna och tjänsterna inom en rimlig period efter mottagandet och skall utan dröjsmål skriftligen meddela RINCO ULTRASONICS AG eventuella brister. Om beställaren inte framställer något klagomål anses leveranserna och tjänsterna som mottagna och godkända.

12.2 Rapporterade brister skall RINCO ULTRASONICS AG avhjälpa så fort som möjligt och beställaren skall ge denne möjlighet för detta.

12.3 Ytterligare kontroller och inspektioner avtalas separat.

12.4 För alla typer av brister beträffande leveranserna eller tjänsterna har beställaren inga ytterligare rättigheter förutom dem som uttryckligen anges i denna paragraf 12 och paragraf 13 nedan.

13 Ansvar för brister; garantiperiod

13.1 Garantiperioden är 24 månader med undantag för converters, boosters och verktyg vars garantiperiod är 12 månader. Garantiperioden börjar från det att leveranserna lämnar fabriken. Om försändelsen försenas på grund av orsaker som RINCO ULTRASONICS AG inte är skyldig till, gäller garantiperioden i högst 18 månader efter att RINCO ULTRASONICS AG meddelat att försändelsen är redo att skickas. För delar som ersätts eller repareras under garantiperioden är garantiperioden 6 månader. .

13.2 Om beställaren eller tredje part utför felaktiga reparationer eller ändringar utan föregående godkännande från RINCO ULTRASONICS AG upphör garantiperioden i förtid. Likaså upphör garantiperioden i förtid om beställaren inte har vidtagit nödvändiga åtgärder för skadereducering, eller om beställaren inte omedelbart ger RINCO ULTRASONICS AG tillfälle att åtgärda bristerna.

13.3 RINCO ULTRASONICS AG är skyldig att så fort som möjligt efter eget val ersätta eller att reparera delar av leveranserna som på grund av dåliga material, bristfällig konstruktion eller tillverkning blir defekta under garantiperioden. RINCO ULTRASONICS AG kan återta ersatta delar som i så fall blir dess egendom.

13.4 Garanterade egenskaper är endast sådana som uttryckligen betecknas som sådana i avtalet eller tillhörande tekniska specifikationer. Garantin gäller längst fram till garantiperiodens slut. Om de garanterade egenskaperna inte uppfylls har beställaren rätt att kräva förbättring och ska då ge RINCO ULTRASONICS AG tillfälle att utföra detta. Om förbättringen inte lyckas har beställaren rätt till rimlig minskning av priset. Vid allvarliga brister som inte kan avhjälpas inom rimlig tid och som i hög grad minskar leveransernas eller tjänsternas användbarhet, kan beställaren vägra att godkänna den bristfälliga delen. Om ett delvis mottagande och godkännande inte är ekonomiskt försvarbart för beställaren kan denne häva avtalet och kräva återbetalning av gjorda betalningar för de berörda delarna mot att dessa återlämnas.

13.5 Leverantörens garanti och ansvar är uteslutna för brister och skador som orsakats av naturligt slitage, bristfälligt underhåll, underlåtelse att följa driftföreskrifter, onormal påfrestning, icke avsedda drivmedel, kemiskt inflytande eller påverkan från omgivningen, arbeten som inte utförts av RINCO ULTRASONICS AG eller andra orsaker som RINCO ULTRASONICS AG inte är skyldig till. Beställaren inser att fabriksinställningen av arbetstemperaturen är 20° Celsius och att arbetstemperaturen inte får vara under 10° Celsius och inte över 45° Celsius.

13.6 Beställaren har inga ytterligare rättigheter angående garanti, ansvar för brister eller fel på garanterade egenskaper än de som uttryckligen anges i denna paragraf 13.

14. Allmän ansvarsbegränsning och uteslutande av ytterligare ansvar för leverantören

14.1 För alla fall av icke uppfyllande eller bristfälligt uppfyllande som inte nämns i dessa villkor, och som RINCO ULTRASONICS AG är skyldig till, har beställaren rätt att ge RINCO ULTRASONICS AG en rimlig tidsperiod för att uppfylla avtalet. Om denna går ut på grund av orsaker som RINCO ULTRASONICS AG är skyldig till, har beställaren rätt att häva avtalet för de berörda leveranserna och tjänsterna. Om ett godkännande av delvis leverans är ekonomiskt oförsvarbart för beställaren, kan denne häva avtalet och återkräva gjorda betalningar mot återlämnande av utförda delleveranser. Om beställaren bevisligen lider en skada, så är skadeståndsanspråket begränsat till 10% av priset för leveranserna och tjänsterna som berörs av det hävda avtalet.

14.2 Om inte annat avtalats ska alla brott mot avtalet och juridiska efterföljder samt beställarens rättigheter, oberoende av rättslig grund, regleras av dessa allmänna villkor. Alla icke uttryckligen angivna skadeståndsanspråk, prisreduktion eller hävning/återgång av avtalet är uteslutna. Beställaren har ingen som helst rätt till ersättning för följdskador såsom produktionsbortfall, begränsad användning, förlorade uppdrag för tredje part, straffavgifter från tredje part, utebliven vinst eller andra indirekta skador. Denna ansvarsbegränsning gäller inte om den strider mot tvingande lag.

15. Jurisdiktion och tillämplig lagstiftning

15.1 Uteslutande jurisdiktion är platsen för RINCO ULTRASONICS AG:s huvudkontor.

15.2 Avtalet regleras av schweizisk materialrätt. Tillämpning av Förenta Nationernas konvention om internationella köp från 11 april 1980 (den så kallade "Wienkonventionen") är utesluten. .

15.3 Vid motsägelser mellan den tyska och engelska texten av avtalet eller dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor är det den tyska texten som gäller.